Etiket arşivi: 2013 Ağustos Özür Grubu Atamaları ne zaman

2013 Öğretmenlerin Özür Durumu Yer Değiştirme Duyurusu

2013 Öğretmenlerin Özür Durumu Yer Değiştirme Duyurusu

2013 YAZ DÖNEMİ
ÖĞRETMENLERİN ÖZÜR DURUMUNDAN
İL İÇİ VE İLLER ARASI YER DEĞİŞTİRMELERİNE İLİŞKİN DUYURU

Bakanlığımıza bağlı eğitim kurumlarında görevli öğretmenlerin il içi ve iller arasında
sağlık, eş ve Danıştay İkinci Dairesinin kararları gereğince öğrenim özrü ile genel ve özel
hayatı olumsuz etkileyen nedenlere bağlı yer değişiklikleri, 652 sayılı Milli Eğitim
Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve 06/05/2010
tarihli 27573 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin
Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde aşağıdaki takvimde belirtilen
tarihler arasında yapılacaktır.

1. Alanlar itibarıyla atama yapılacak norm kadro açığı bulunan bütün okullar,
Bakanlığın http://ikgm.meb.gov.tr internet adresinde ilan edilerek öğretmenlerin tercihlerine
açılacak ve yer değiştirmeler bilgisayar ortamında hizmet puanı esasına göre yapılacaktır.
2. Öğretmenlerin hizmet puanının hesabında başvuruların son günü; hizmet süresinin
hesabında ise 30 Eylül 2013 tarihi esas alınacaktır.
3. Başvuru yapacak öğretmenlerde, Devlet memurluğu ve öğretmenliğin her ikisinde
de adaylıklarının kaldırılmış veya 30 Eylül 2013 itibarıyla kaldırılabilecek durumda olma şartı
birlikte aranacaktır.
4. Öğretmenlikten ayrıldıktan sonra açıktan ya da kurumlararası yeniden atama
kapsamında atananlardan, sağlık durumu sebebiyle yer değiştirecekler hariç, 30 Eylül 2013
tarihi itibarıyla bulunduğu ilde en az 1 (bir) yıl süreyle öğretmenlik yapmış olanlar, özür
durumuna bağlı yer değiştirme başvurusunda bulunabilirler.
5. Sağlık durumu özrü ya da genel ve özel hayatı olumsuz etkileyen nedenlere bağlı
olarak yer değiştirme başvurusu uygun bulunan öğretmen eşlerden, talebi hâlinde diğer eşin
de yer değişikliği başvurusu birlikte değerlendirilecektir.
6. Başvurular, http://mebbis.meb.gov.tr veya http://ikgm.meb.gov.tr adreslerindeki
MEBBİS Özür Durumuna Bağlı Yer Değiştirme Başvuru Formu doldurulmak ve istenilen
belgeler okul müdürlüğüne teslim edilmek suretiyle yapılacaktır.
7. Öğretmen, Başvuru Formu’nun gerçeğe uygun şekilde doldurulmasından
sorumludur. Başvurular onaylanmadan önce okul yöneticiliklerinden belgeye dayalı bilgi
düzeltme talebinde bulunulabilir. Başvuru süresi içinde bilgi düzeltme talebinde
bulunanlardan onay aşamasındaki başvuruları reddedilerek, onaylanmış başvurular ise iptal
edilerek öğretmenlerin yeniden başvuru yapmaları sağlanacaktır. Yeniden başvurularda tercih
düzeltmesi yapılmayacaktır.Öğretmen, başvuru süresi içinde, görevli olduğu okul ya da kadrosunun bulunduğu
il/ilçe millî eğitim müdürlüğüne dilekçe vermek suretiyle yer değiştirme başvurusundan
vazgeçebilir. Bu durumda öğretmenlerin başvuruları elektronik ortamda da iptal edilir.
8. Öğretmenlerin şahsen başvuru yapması esastır. Ancak görevli olduğu il/ilçe dışında
bulunanlar, ibraz edilecek belgeleri, e-posta, telefon, faks gibi uygun iletişim araçlarıyla
kadrolarının bulunduğu okul müdürlüğüne süresi içinde ulaştırarak başvurularının
onaylanmasını isteyecekler; yöneticiler de başvuruları süresi içinde onaylayacaklardır.
Başvurusu onaylanan öğretmenlere ait Başvuru Formu’nun çıktısı göreve başladıklarında
öğretmenlere imzalattırılacaktır.
9. Müstakil müdürlüğü bulunmayan okullarda görevli öğretmenler ile kadroları il/ilçe
millî eğitim müdürlüklerinde bulunan öğretmenler, başvurularını kadrolarının bulunduğu
il/ilçe millî eğitim müdürlüklerine yapacaktır.
10. Yurt dışında görevlendirilenler ile aylıksız izinli olan öğretmenlerden, yurt dışı
görev süresi veya izinlerinin 15 Eylül tarihine kadar sona ereceğini belgelendirenler, diğer
şartları da taşımaları kaydıyla yer değiştirme başvurusunda bulunabilirler. Bu kapsamda yer
değişikliği gerçekleştirilenlerden en geç 15 Eylül tarihi itibarıyla görevine başlamayanların
atamaları iptal edilecektir.
11. Öğretmenlerden eşi kamu görevlisi olup askerlik görevini yapmakta olanlar, eşinin
görev yaptığı kurumun bulunduğu yere yer değiştirme isteğinde bulunabilecektir.
12. Başvurular, aşağıda ayrıntılı şekilde belirtildiği üzere, iki aşamada alınacaktır.
Birinci aşama özür başvurularının geçerlilik kazanabilmesi için başvurunun, sırasıyla okul,
ilçe ve il millî eğitim müdürlüklerince onaylanması gerekmektedir. İkinci aşama eğitim
kurumu tercihi başvuruları ise sadece okul müdürlüğünce onaylanacaktır.
13. Elektronik Başvuru Formu dışında bir belgeyle veya posta yoluyla yapılan
başvurular; gerekli şartları taşımayan başvurular; gerçeğe aykırı bilgi ve belgeyle ya da
istenilen bilgiler uygun biçimde işaretlenmeden yapılan başvurular ile Elektronik Başvuru
Formu çıktısı imzalanmadan ve onaylanmadan yapılan başvurular geçersiz sayılacak; geçersiz
başvurulara dayalı yer değiştirmeler iptal edilecektir.
14. Yer değiştirme sürecinde yapılan işlemlerle ilgili olarak gerçeğe aykırı beyanda
bulunan öğretmenler ile gerekli kontrolleri yapmadan bu başvuruları onaylayan sorumlular
hakkında yasal işlem yapılacaktır.
15. Yer değiştirme sürecinde ihtiyaç duyulan açıklamalar Bakanlığın
http://ikgm.meb.gov.tr internet adresinden ayrıca duyurulacaktır.

SAĞLIK DURUMU ÖZRÜNE BAĞLI YER DEĞİŞTİRMELER
Öğretmenler;
a) Görev yaptığı yerde kalması hâlinde, kendisi, eşi veya çocuklarının sağlık
durumlarının tehlikeye gireceğini belirtir sağlık kurulu raporu ile tedavi olmak istediği,
b) Anne, baba veya yargı kararıyla vasi tayin edildiği kardeşlerinden birisi için
“Başkasının güç ve yardımı olmaksızın hayatını devam ettiremez.” ibaresi bulunan sağlık
kurulu raporu ile anne, baba veya kardeşinin Adres Kayıt Sistemine (AKS) kayıtlı adresinin
bulunduğu
ilçe/ildeki okullara atanmak üzere yer değiştirme başvurusunda bulunabilirler.
Kendi hastalığı nedeniyle yer değiştirme başvurusunda bulunan öğretmenlerin ibraz
ettiği sağlık kurulu raporunda, hastalığının öğretmenlik yapmasını engellemeyeceğinin ayrıca
belirtilmesi gerekir.
Özel eğitim alması gereken çocuğu olan öğretmenler ise, rehberlik ve araştırma
merkezlerince çocukları için verilen özel eğitim değerlendirme kurulu raporu ve il millî
eğitim müdürlüklerinden alınacak görev yaptığı ilde çocuğunun özrüne ilişkin özel eğitim
alabileceği resmî eğitim kurumu bulunmadığına dair belge ile yer değiştirme başvurusunda
bulunabilirler.
Başvuruda istenecek belgeler şunlardır:
a) Başvuru tarihi itibarıyla resmî veya özel sağlık kurum ve kuruluşlarından son altı ay
içinde alınan yukarıda açıklanan muhtevaya uygun sağlık kurulu raporu (özürlü raporlarında
süre şartı aranmaz),
b) Kardeşine vasi tayin edilenlerden mahkeme kararı,
c) Çocuğu özel eğitim alması gerekenlerden, özel eğitim değerlendirme kurulu raporu
ve bulunduğu ilde özel eğitim alabileceği eğitim kurumunun bulunmadığına dair görev yaptığı
il millî eğitim müdürlüğünce verilecek belge.
Eş, anne–baba, çocuk ve kardeş için veya vasi tayini sebebiyle alınmış sağlık kurulu
raporları ile yapılan başvurularda, onay makamları, aile kütüğüne işlenmiş kişisel bilgilerin
özetlerini gösterir vukuatlı nüfus kayıt örneğini elektronik ortamda temin ederek kontrol
edeceklerdir.

EŞ DURUMU ÖZRÜNE BAĞLI YER DEĞİŞTİRMELER
I- Öğretmenlerden eşi;
a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/A ve 4/B maddesi kapsamında,
b) Sosyal Güvenlik Kurumu’na bağlı,
c) 506 sayılı Kanun’un Geçici 20 nci maddesine göre, bankalar için kurulmuş özel
emeklilik sandığına tabi,
ç) TOBB ve Odalar gibi kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarında,d) Avukat olup baroya kayıtlı ve vergi mükellefi olarak
çalışanlar ile aşağıda II nci maddede belirtilenlerin eşleri, eşlerinin görev yaptığı
il/ilçeye yer değiştirme başvurusunda bulunabilirler.
II- Eş durumu özründen yer değişikliği isteyenlerden:
a) Eşi; yasama organı üyeliği, belediye başkanlığı, 23/4/1981 tarihli ve 2451 sayılı
Bakanlıklar ve Bağlı Kuruluşlarda Atama Usulüne İlişkin Kanun’a ekli I ve II sayılı
cetvellerde belirtilen görevlerde bulunanlar, 27/7/1967 tarihli ve 926 sayılı Türk Silahlı
Kuvvetleri Personel Kanunu, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu,
24/2/1983 tarihli ve 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu, kamu kurum ve kuruluşlarında
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamında memur veya bu Kanunun 4/B ve 4/C
maddeleri kapsamında sözleşmeli personel statüsünde çalışanlar, bunların dışında özel
kanunlarla kurulan kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlar ile kamu kurum ve
kuruluşlarında sürekli işçi olarak çalışanlardan, eşinin çalışmakta olduğu kurum/kuruluştan
alınacak görev yeri belgesi, (Birinci aşama başvurularının son günü itibarıyla başka bir il’e
atamasının yapıldığını belgelendiren kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlarının, görev yeri
belgesi aranmadan sadece atama kararları yeterli kabul edilecektir),
b) Eşi kamu kurum ve kuruluşları dışında 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal
Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 4 üncü maddesinin (a) ve (b) bentleri
kapsamında sigortalı olarak çalışanlardan;
1. Eşinin çalışmakta olduğu işyerinden alınacak görev yeri belgesi,
2. Bağlı bulunduğu vergi dairesinden veya ilgili meslek kuruluşundan alınacak
işyerinin faaliyette olduğunu gösterir belge,
3. Birinci aşama başvurularının son günü itibarıyla son iki yıllık süre zarfında en az
360 gün sigortalı hizmeti olduğunu ve sigortalılığının hâlen devam ettiğini gösterir belge,
4. İdare merkezi belirli bir il’de olmakla birlikte ülke genelinde faaliyet gösteren
şirketlerin şirket merkezi dışında çalışanlarının öğretmen eşleri, ayrıca, atanmak istediği yerde
eşinin işyerinin faal olduğuna dair anonim şirketler için kendi işyerlerinden, diğer şirketler
içinse çalıştıkları ildeki vergi dairesi, belediye veya ilgili meslek kuruluşundan alacakları
belge istenecektir.
5. 360 gün sigortalılık süresinin hesabında, 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal
Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 4 üncü maddesi kapsamında geçen hizmet
sürelerinin tamamı birlikte değerlendirilecektir.
6. Eşleri sigortalı olarak çalışan öğretmenlerin yer değişikliği başvurularında,
eşlerinin sigortalılık süresinin yeterli olmaması halinde, borçlanılmak kaydıyla son iki yıllık
süre zarfında askerlikte geçen süreler de sigortalı olarak geçirilen süreler kapsamında
değerlendirilir.III- Eşi emekli olan öğretmenler, bir defaya mahsus olmak üzere son başvuru tarihi
itibarıyla son 6 (altı) ay içinde eşinin emekli olduğunu gösterir belge ile eşinin ikamet ettiği
yere yer değiştirme başvurusunda bulunabilirler. 30 Ağustos 2013 tarihi itibarıyla emekli
olacak TSK mensuplarından buna ilişkin beyan alınacaktır.
IV- Öğretmenlerden;
a) Kendisi ya da memur eşi yurt dışı görevde bulunanlar,
b) Eşleri geçici görevli olanlar,
c) Eşleri isteğe bağlı sigortalı olanlar
yer değiştirme başvurusunda bulunamayacaklardır.

ÖĞRENİM DURUMUNDAN YER DEĞİŞTİRMELER
Danıştay İkinci Dairesinin 16/10/2012 tarihli ve Esas No: 2012/8768, 16/10/2012
tarihli ve Esas No: 2012/8650, 16/10/2012 tarihli ve Esas No:2012/8944, 29/05/2013 tarihli
ve Esas No:2013/937, 29/05/2013 tarihli ve Esas No:2013/1034 sayılı kararları gereğince;
özür durumuna bağlı 2012 yaz ve 2013 Şubat dönemlerinde öğrenim özründen başvuru
yapabilecek durumda olan öğretmenlerden yurt içindeki yükseköğretim kurumlarında bilimsel
hazırlık, yabancı dil hazırlık ve tez dönemi dâhil tezli/tezsiz yüksek lisans veya doktora
eğitimine kayıtlı öğretmenler, lisansüstü öğrenim gördükleri yükseköğretim kurumlarının
bulunduğu yere atanmak üzere yer değişikliği isteğinde bulunabileceklerdir.
Öğrenim durumundan yer değiştirecek zorunlu çalışma yükümlüsü öğretmenler,
öğrenim gördükleri yükseköğretim kurumunun bulunduğu yerdeki zorunlu çalışma
yükümlülüğü öngörülen eğitim kurumlarını tercih edebileceklerdir.
Türkiye Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsüne (TODAİE), ortaöğretime alan
öğretmeni yetiştirmeye yönelik orta öğretim alan öğretmenliği tezsiz yüksek lisans programı
(pedagojik formasyona yönelik) ile özel öğrenci statüsünde lisansüstü eğitim derslerine
devam etmekte olan, kayıtlarını dondurmuş olan, lisans düzeyinde bir yükseköğrenim
programına kayıt hakkı kazanan, bir defadan fazla yapılan yüksek lisans ya da doktora
öğrenimi yapan, yüksek lisans ve doktora öğreniminden dolayı yer değiştirenlerden, aynı özür
durumundan yeniden başvuru yapmak isteyen öğretmenlerin yer değiştirme istekleri
değerlendirmeye alınmaz.
Başvurularda, 2012 yaz ve 2013 Şubat dönemlerindeki başvuru tarihleri itibarıyla
hazırlık sınıfı, lisansüstü öğrenimine kayıtlı ve hâlen öğrenimine devam etmekte olduğunu
gösterir belge ibraz edilecektir.

GENEL VE ÖZEL HAYATI ETKİLEYEN NEDENLERE BAĞLI
YER DEĞİŞTİRMELER

1. Öğretmenlerden;
a) Eşi vefat edenler, eşlerinin vefat tarihini izleyen 6 (altı) ay içinde,
b) Eşleri şehit ya da malul gazi olanlar, şehadet veya gaziliğin vukuundan itibaren 6
(altı) ay içinde,
c) Terör eylemleri etkisi ve sebebiyle, kanunen bakmakla yükümlü olduğu çocukları
ile anne/babası veya kardeşlerinden biri şehit ya da malul gazi olanlar, şehadet veya gaziliğin
vukuundan itibaren 6 (altı) ay içinde,
ç) Görev yaptıkları yerde özel hayatında açıkça tehlike oluşturan olay olduğunu
belgelendirenler,
d) Görevli olduğu yerleşim yeri dışında bir ortaöğretim kurumunu 2013 yılında
merkezî sınavla kazanan çocuğunun, öğrenim göreceği yerde yatılı öğrenim görme imkânı
olmadığını belgelendirenler
yer değiştirme başvurusunda bulunabileceklerdir.
2. Bu kapsamda başvuruda bulunacak öğretmenlerden;
a) Görev yaptıkları yerde özel hayatında açıkça tehlike oluşturan olaya ilişkin belge
ile birlikte görev yaptığı il valisinin teklifi,
b) Eşinin vefatını gösterir belge,
c) Eşi, çocuğu ile anne/babası veya kardeşlerinden birinin şehit ya da malul gazi
olduğuna dair belge,
ç) Çocuğunun merkezî sınavla kazandığı yeri gösterir belge ile çocuğunun öğrenim
göreceği yerde yatılı öğrenim görme imkânı olmadığına dair belge
istenecektir.

YER DEĞİŞTİRMELERDE ÖĞRETMEN, OKUL, İLÇE VE İL MİLLÎ EĞİTİM
MÜDÜRLÜKLERİNCE YAPILACAK İŞ VE İŞLEMLER

Öğretmenler yer değiştirme başvurularını, ilan edilen başvuru tarihleri arasında
Elektronik Başvuru Formu’nu doldurmak suretiyle yapacaklardır. Elektronik Başvuru
Formuna, http://mebbis.meb.gov.tr veya http://ikgm.meb.gov.tr adreslerinden “kullanıcı adı”
ve “şifre” ile ulaşılacaktır.
Öğretmenler yer değiştirme başvurularını yaptıktan sonra özür durumuna ilişkin
belgeleri, onay için kadrolarının bulunduğu okul müdürlüğüne ibraz etmek zorundadır.
Görevli olduğu il/ilçe dışında bulunanlar, ibraz edilecek belgeleri, e-posta, telefon, faks gibi
uygun iletişim araçlarıyla kadrolarının bulunduğu okul müdürlüğüne süresi içinde
ulaştıracaklardır. Süresi içinde ulaştırılmayan belgelerden öğretmen sorumludur.
Okul müdürlüklerince, ibraz edilen belgeler incelenerek uygun bulunanlar elektronik
ortamda tarandıktan sonra Elektronik Başvuru Formu’nun çıktısı alınarak başvurular
onaylanacaktır. Gerekli şartları taşımadığı tespit edilenlerin başvurusu reddedilecektir.Okul müdürlükleri, özür durumu belgelerini elektronik ortamda sisteme yansıtarak
onay için ilçe ve il millî eğitim müdürlüğüne gönderilmesini sağlayacaktır.
Başvurular; eğitim kurumu müdürlüklerince başvurunun yapıldığı gün ya da takip
eden gün içinde; il ve ilçe millî eğitim müdürlüklerince ise en geç eğitim kurumu
müdürlüğünün onayını takip eden günde onaylanacaktır. Son gün yapılan başvurular aynı gün
içinde onaylanacaktır.
Onay işlemlerinin süresi içinde tamamlanmasını takiben başvurular değerlendirmeye
alınacaktır.
Öğretmenlerin başvuru ve onay işlemlerini internet aracılığıyla takip etmesi
sağlanacaktır.
İl/ilçe millî eğitim müdürlükleri, yer değiştirme iş ve işlemleri ile başvuruların
onaylanması ya da reddedilmesinden görevli, yetkili ve sorumludur.
Onay işlemlerinin hafta sonu tatillerine denk geldiği günlerde okullar ile il/ilçe milli
eğitim müdürlüklerince gerekli tedbirler alınarak yeterli sayıda personel bulundurulacak ve
başvuruların onaylanması sağlanacaktır.
Yer değiştirme başvurularına ilişkin tereddütler öncelikle il millî eğitim müdürlüğünce
giderilecek; bu aşamada giderilemeyen tereddütler yetkililerce Bakanlığa bildirilecektir.

BAŞVURU VE TERCİHLER
Başvurular
Özür sebebiyle görev yerlerinden ayrılacak öğretmenlerin yerine atama yapılabilmesi
bakımından başvurular, yer değiştirme takviminde belirtilen tarihler arasında iki aşamalı
olarak alınacaktır.
Birinci aşamada, öğretmenler Elektronik Başvuru Formu’nu doldurarak, özür
durumuna göre atanmak istediği il ve ilçeyi seçerek başvuru formunu onaylatacaklardır.
İkinci aşamada ise öğretmenin atanmak istediği il ve ilçede boş norm kadrosu bulunan
okullar ile öğretmenlerin yer değiştirmesi sebebiyle muhtemelen boşalacak okulların listesi
http://ikgm.meb.gov.tr internet adresinde yayımlanacaktır. Birinci aşamada başvurusu
onaylanan öğretmenler, atanmak istedikleri okul kodlarını, tercih önceliklerini dikkate alarak
işaretleyeceklerdir.
Tercih aşamasında “muhtemelen boşalacak okul” olarak ilan edilen ancak atamalar
sonucunda bunlardan norm kadrosu boşalmayan okulları tercih eden öğretmenlerin bu
tercihleri değerlendirmeye alınmayacaktır. Tercihler
1-İller arasında:
Öğretmenler, özürlerinin bulunduğu ildeki okullar arasından en çok 25 (yirmi beş)
tercihte bulunabilirler. Tercihlerine atanamama ihtimaline karşılık öğretmenler, 26 ncı
seçenek olarak il genelinde boş kalan eğitim kurumlarına atanmak isteyip istemediklerini
ayrıca belirtecektir.
Tercih ettikleri eğitim kurumlarına atanamayan öğretmenlerden 26 ncı tercihi
işaretleyenlere, özrünün bulunduğu il genelinde boş kalan eğitim kurumlarına atanmak üzere
yeniden en çok 25 (yirmi beş) tercih hakkı verilecektir.
Bu şekilde de atanamayanlar, 26 ncı seçenek olarak il içinde norm açığı olan okullara
hizmet puanı üstünlüğüne göre atanmayı talep edebileceklerdir. 26 ncı seçeneği tercih eden
öğretmenler il genelinde boş kalan kurumlara kur’a usulüyle atanacaklardır.
25’ten az tercih yapanlar ile tercih dışı atanmak istemeyen öğretmenlerin sadece
tercihleri dikkate alınacaktır.
Hizmet puanı yetersizliği sebebiyle özür durumundan yer değiştirmeleri yapılamayan
öğretmenlere, istekleri hâlinde aylıksız izin kullandırılacaktır.
2-İl içinde:
Öğretmenler, özürlerinin bulunduğu yerleşim yerindeki eğitim kurumları arasından en
çok 25 (yirmi beş) tercihte bulunabilirler.
Yer değişikliği işlemlerinde; il merkezleri; ilçeler; büyükşehir belediyesi statüsünde
olan illerin ilçeleri, beldeleri ve köylerinin her biri ayrı bir yerleşim yeri olarak
değerlendirilecek ve bu yerleşim yerleri arasında yer değişikliği başvurusu yapılabilecektir.
Bu yerleşim yerlerinin içindeki eğitim kurumları arasında özür durumundan yer değişikliği
yapılamaz.
Büyükşehir belediyesi statüsünde olmayan illerde görev yapanlar, yalnızca özrünün
bulunduğu il merkezi (belde ve köyler dâhil) ya da ilçedeki (belde ve köyler dâhil) okulları
tercih edeceklerdir.
Eşi, aynı ilçenin köy veya beldelerinde görev yapanlar, öncelikle eşinin olduğu yerdeki
okulları tercih edecektir.
Kendisi veya eşi, büyükşehir statüsünde olan illerin büyükşehir belediyesi sınırları
dışında kalan ilçelerinde görev yapanlar, eşinin görev yaptığı büyükşehir belediye sınırları
dışındaki ilçede bulunan (belde ve köyler dâhil) okulları tercih edeceklerdir.Büyükşehir statüsündeki illerde görev yapan öğretmenlerden;
Büyükşehir belediyesi kapsamındaki ilçeler dışındaki ilçelerden (belde ve köyler
dâhil) büyükşehir belediyesi kapsamındaki ilçelere atanmasını gerektiren özrü bulunanlar
büyükşehir belediyesi kapsamındaki ilçelerdeki,
Büyükşehir belediyesi kapsamı dışındaki ilçelere (belde ve köyler dâhil) atanmasını
gerektiren özrü bulunanlar, özürlerinin bulunduğu ilçedeki (belde ve köyler dâhil),
Büyükşehir belediyeleri merkez ilçeleri arasında atanmasını gerektiren özrü bulunanlar
eşinin görev yaptığı veya Adres Kayıt Sistemi’ne (AKS) kayıtlı ikametgâhının bulunduğu
ilçedeki okulları
tercih edebileceklerdir.
3-Fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, güzel sanatlar ve spor liseleri ile bilim ve sanat
merkezleri öğretmenlerinin tercihleri;
Fen liseleri ve sosyal bilimler liselerinin bütün alan öğretmenleri ile güzel sanatlar ve
spor liselerinin görsel sanatlar/resim, müzik ve beden eğitimi öğretmenleri bilim ve sanat
merkezleri hariç tüm eğitim kurumlarını tercih edebilecektir.
İlgili mevzuatına göre Anadolu liselerine atanan öğretmenler, bilim ve sanat
merkezleri hariç fen liseleri ile sosyal bilimler liselerini tercih edebilecektir.
Güzel sanatlar ve spor liselerinde halen görev yapan görsel sanatlar/resim, müzik ve
beden eğitimi öğretmenleri ile geçmişte güzel sanatlar liselerinde görev yapmış olanlar, bilim
ve sanat merkezleri hariç güzel sanatlar ve spor liseleri ile diğer eğitim kurumlarını tercih
edebilecektir.
Bilim ve sanat merkezlerinde halen görev yapan öğretmenler ile geçmişte bilim ve
sanat merkezlerinde görev yapmış olanlar fen liseleri ile sosyal bilimler liseleri hariç, bilim ve
sanat merkezleri ile diğer eğitim kurumlarını tercih edebilecektir. Bilim ve sanat
merkezlerinde daha önce görev yapmamış öğretmenler, bu merkezleri tercih edemezler.
Yer Değiştirmeler ve Tebligat
Yer değiştirmeler, öğretmenlerin tercihleri dikkate alınarak hizmet puanı üstünlüğüne
göre yapılacaktır. Sonuçlar, http://ikgm.meb.gov.tr adresinde yayımlanacaktır. Yer
değiştirmesi yapılan öğretmenlerin tebligat, ayrılma ve başlama işlemleri Yer Değiştirme
Takvimi’nde belirtilen süreler içinde tamamlanacaktır.

YER DEĞİŞTİRME TAKVİMİ
I. AŞAMA
Başvuruların kabul edilmesi ve onay süreci 12- 16 Ağustos 2013
II. AŞAMA
Tercihlerin yapılması ve onay süreci 20-23 Ağustos 2013
Bilgisayar ortamında yerleştirmelerin yapılması 26 Ağustos 2013
Tebligat ve ilişik kesme işlemleri 27 Ağustos 2013’ten itibaren
Ataması yapılamayanların 26 ncı seçenek tercih tarihleri 28 – 29 Ağustos 2013 günü
saat 15.00’a kadar
Atamalar 29 Ağustos 2013
Tebligat ve ilişik kesme işlemleri 02 Eylül 2013’ten itibaren
İNSAN KAYNAKLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2013 Yaz Dönemi Öğretmenlerin Özür Durumundan İl İçi ve İller Arası Yer Değiştirmelerine İlişkin Duyuru İçin Tıklayınız

SPONSORLU BAĞLANTI

sondakika

2013 Ağustos Özür Grubu Atama Takvimi


2013 Yaz Özür Grubu Atama Takvimi

YER DEĞİŞTİRME TAKVİMİ

I. AŞAMA

Başvuruların kabul edilmesi ve onay süreci 12- 16 Ağustos 2013

II. AŞAMA

Tercihlerin yapılması ve onay süreci 20-23 Ağustos 2013

Bilgisayar ortamında yerleştirmelerin yapılması 26 Ağustos 2013

Tebligat ve ilişik kesme işlemleri 27 Ağustos 2013?ten itibaren

Ataması yapılamayanlar için 26 ncı seçenek tercih tarihleri 28 – 29 Ağustos 2013 günü saat 15.00’a kadar

Atamalar 29 Ağustos 2013

Tebligat ve ilişik kesme işlemleri 2 Eylül 2013’ten itibaren

2013 Yaz Özür Durumu Kılavuz İçin Tıklayınız.

SPONSORLU BAĞLANTI