Nöbet Tutan Öğretmene 4 Saat Ek Ders Ücreti

Nöbet Tutan Öğretmene 4 Saat Ek Ders Ücreti

Kamu Personeli Danışma Kurulu (KPDK) Toplantısı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik başkanlığında yapıldı.

Toplantıda Kamu Görevlileri Sendikaları Heyet Başkanı, Eğitim-Bir-Sen ve Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu, Memur-Sen’e bağlı yetkili sendikaların genel başkanları ile diğer konfederasyonların temsilcileri hazır bulundu.

Kamu Personeli Danışma Kurulu Toplantısına Taşıdığımız Talepler

1) Sınav görev ücretleri
Milli Eğitim Bakanlığınca yapılan merkezi sistem sınavlarında görev alanlara , 18.01.2012 tarihli ve 2012/2723 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile yürürlüğe konulan Sınav Ücretlerine İlişkin Usul ve Esaslara göre Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesince sınav görev ücreti ödenmesi .

2) İlave eğitim – öğretim tazminatı
17.04.2006 tarihli ve 2006/ 10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karara ekli (III) sayılı Cetvelin (A) Eğitim Öğretim Hizmetleri Tazminatı Bölümünün II nci sırasında yer alan ilave eğitim öğretim tazminatının, alanları değişenlere yeni alanları , alan adları değişenlere eski adları dikkate alınarak ödenmesi ;
Yeni belirlenen ve Kararda yer almayan alanlarda bulunanların ilave eğitim öğretim tazminatlarının, Kararda yer alan alanlara kaynak olan yüksek öğrenimliler için öngörülen en yüksek oran emsal alınarak ödenmesi .

3) Üniversite ödeneği
2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununun 12. maddesi gereğince öğretim elemanlarına ödenmekte üniversite ödeneği oranlarında , 2014 yılı için 100 puan , 2015 yılı için 100 puan artış yapılması.

4) Nöbet görevi karşılığı ek ders ücreti
İlgili mevzuatı gereğince eğitim kurumlarında görevli yönetici ve öğretmenlerce fiilen yerine getirilen nöbet görevi karşılığında, nöbet tutulan her gün için 4 saat ek ders ücreti ödenmesi .

5) Öğretim elemanlarının ek ders ücretleri
2914 sayılı Kanun’un 11’inci maddesine göre ödenmekte olan ek ders ücretlerinin belirlenmesinde kullanılan unvan göstergesi rakamının; profesör kadrosunda bulunanlar için 450, doçent kadrosunda bulunanlar için 375, yardımcı doçent kadrosunda bulunanlar için 300 ve öğretim görevlisi ve okutman kadrolarında bulunanlar için 240 olarak uygulanması
Getirilen taleple; profesör kadrosunda bulunanlar için 34,55.- TL , doçent kadrosunda bulunanlar için 28,79.- TL , yardımcı doçent kadrosunda bulunanlar için 23,03.- TL ve öğretim görevlisi ve okutman kadrolarında bulunanlar için 18,42.- TL birim saat brüt ek ders ücreti ödenmesi öngörülmektedir .

6) Araştırma görevlilerinin derece yükseltilmesi
2914 sayılı Kanuna tabi araştırma görevlilerinin, 2914 sayılı Kanunun 7. maddesinde usul ve esaslar çerçevesinde birinci dereceye kadar yükselebilmeleri;
2914 sayılı Kanunun 7. maddesinde belirtilen derece yükseltilmesi şartlarını taşıyan mevcut araştırma görevlilerinin derecelerinin ilgili madde çerçevesinde geçmişe dönük olarak yükseltilmesi.

7) Öğretim elemanlarının sicil işlemleri
Yükseköğretim kurum ve kuruluşları ile üst kuruluşlarda görev alan öğretim elemanları hakkında sicil uygulamasının kaldırılması; Her türlü atama, yükselme, akademik unvanların kazanılması ve diğer özlük işlemlerinde sicillerin dikkate alınmaması; bu madde kapsamındaki personel hakkında 657 sayılı Kanunun geçici 36. maddesi hükmü uygulanması.

8) Öğretim yılına hazırlık ödeneği
Millî Eğitim Bakanlığı kadrolarında bulunan tüm kamu görevlilerine, her yılın 15 Eylül tarihinde ek gösterge dâhil en yüksek devlet memuru aylığının %165’i oranında öğretim yılına hazırlık ödeneği ödenmesi .

9) Kariyer Basamakları
Kariyer basamaklarında yükselmeye yönelik olarak Anayasa Mahkemesinin iptal ettiği hükümler göz önünde bulundurularak, yeniden uygulayabilmek amacıyla ilgili mevzuatında gerekli değişikliklerin yapılarak sınav açılmasına yönelik çalışmaların başlatılarak en kısa zamanda sonuçlandırılmalı; yine eşzamanlı olarak Anayasa Mahkemesinin iptal kararının yürürlüğe girdiği tarihten sonra kariyer basamaklarında yükselmek için idare mahkemelerinde açılan davalar sonucu sertifikalarını ve mali haklarını alan öğretmenlerinde, kanun boşluğundan dolayı ortaya çıkacak olumsuzluklar nedeniyle mağdur edilmesini önleyecek ek düzenlemeler de gerçekleştirilmeli.

10) 4/C’li personel hizmet süresi
Kamu kurumlarında senelerdir zincirleme hizmet sözleşmesiyle istihdam edilen 4/C’li personelin salt yaşlılık ya da malullük aylığı almaya hak kazanmaları sebebiyle hizmet sözleşmelerinin yenilenmemesi uygulamasına son verilmesi; “1 Yıldan Az Süreli İstihdam Edilecek Geçici Personele İlişkin Tip Hizmet Sözleşmesi”nde yer alan “İlgilinin sözleşmesi, 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu kapsamında yaşlılık veya malullük aylığına hak kazandıkları tarihte sona erer” hükmünün kaldırılması

11) Ek gösterge
Yükseköğretim kurum ve kuruluşları ile üst kuruluşlarında fakülte sekreteri, enstitü sekreteri ve yüksekokul sekreteri kadrolarında görev yapanlar ile bunların yardımcılarının ve genel sekreter yardımcılarının 657 sayılı Kanunun 43 üncü maddesi kapsamında ek göstergelerinin 3600 olarak uygulanması.

12) Yükseköğretim kurumlarının ikinci öğretim yapan birimlerinde fazla çalışma ücreti
Yükseköğretim kurumlarının ikinci öğretim yapan birimlerinde görevli idari personele yasal çalışma saati bitiminden sonra fiilen yaptıkları fazla çalışma süreleri için her yıl bütçe kanunu ile belirlenen saat başı fazla çalışma ücretinin üç katı oranında saat ücreti ödenmesine ilişkin Bakanlar Kurulu Kararının bir an önce çıkartılması.

13) Aylık karşılığı ders görevinin yapılmış sayılacağı haller
Öğretmenlerin, aylık karşılığı ders görevi ile ek ders karşılığı ders görevinin ayrı ayrı belirlenmesi ve 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun ile belirlenen genel tatil günlerine denk gelen aylık karşılığı ders görevinin yapılmış sayılması.

14) Üniversitelerde çalışan 657 sayılı Kanuna tabi personele geliştirme ödeneği ödenmesi
2914 sayılı Kanunun 14 üncü maddesi kapsamında ödenmekte olan geliştirme ödeneğinin, söz konusu Kanun maddesi hükmü doğrultusunda ve bu hükme göre belirlenmiş usul ve esaslar göre üniversiteler ve bağlı birimlerinde 657 sayılı Kanuna tabi çalışan personele de öğretim görevlilerine verilen oranda ödenmesi.

15) Sınıf öğretmenlerine sınıf rehber öğretmenliği
Sınıf öğretmenleri ile mesleki ve teknik eğitim kurumlarındaki bölüm, atölye ve laboratuvar şefi olarak görev yapanlara, sınıf/şube rehber öğretmenliği görevi veya danışman öğretmen görevi verilebilmesi ve bu görevleri karşılığında haftada 2 saat ek ders ücreti ödenmesi.
16) Kadrolara atanamayan doçentlerin özlük hakları
Doçentlik unvanını almasına rağmen doçent kadrolarına atanamayan doçentlere, 2914 sayılı Kanunun 5 inci maddesi ve Kanuna ekli Ek Gösterge Cetvelinde “doçentler” için öngörülen ek gösterge oranları uygulanması.

17) Geçici işçilikte geçirilen sürelerin intibakta değerlendirilmesi
Sözleşmeli personel iken memur kadrolarına geçirilen kamu görevlileri yönünden, memur kadrolarına atanmazdan evvel 657 sayılı Kanunun 4/C ve 4/D maddelerine veya 4857 sayılı İş Kanununa tabi olarak 5018 sayılı Kanuna ekli (I), (II), (III) ve (IV) sayılı cetvellerde sayılan kurumlar bünyesinde geçirdikleri sürelerinin intibakta değerlendirilmesi.

18) Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü personelinin çocuklarının yurt hizmetlerinden indirimli faydalandırılmaları
Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü ve bağlı birimlerinde görev yapanlardan, çocukları yükseköğrenim görenler, 351 sayılı Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Kanunu ile 5102 sayılı Yükseköğrenim Öğrencilerine Burs Kredi Verilmesi Hakkında Kanun kapsamında verilecek yurt hizmetlerinden %50 indirimli faydalandırılmalı.

19) Koruma ve güvenlik görevlilerinin kadro değişikliği
22.7.1981 tarihli ve 2495 sayılı (mülga) Bazı Kurum ve Kuruluşların Korunması ve Güvenliklerinin Sağlanması Hakkında Kanuna göre Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü koruma ve güvenlik görevlisi kadrolarına alınmış ve halen kurumda çalışan personel, Genel İdari Hizmetler Sınıfında tanımlanan yurt yönetim memurluğu kadrolarına atanmalı.

EĞİTİM-BİR-SEN


Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir