Aylık arşivler: Haziran 2013

Öğretmenlerin il içi yer değiştirme taslağı ve takvimi!

Öğretmenlerin il içi yer değiştirme taslağı, Öğretmenlerin il içi yer değiştirme taslağı ve takvimi

2013 YILI ÖĞRETMENLERİN İL İÇİ İSTEĞE BAĞLI
YER DEĞİŞTİRMELERİNE İLİŞKİN DUYURU TASLAĞI

 1. Bakanlığımıza bağlı eğitim kurumlarında görevliöğretmenlerin il içi yer değişiklikleri 06/05/2010 tarihli 27573 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan MillîEğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği hükümleri uyarınca aşağıdaki takvim çerçevesinde yapılacaktır.
 2. Zorunlu çalışma yükümlülüğünü tamamlayan, zorunlu çalışma yükümlülüğü olmayan veya bundan muaf tutulan öğretmenler ile sağlık ve eş durumu mazereti sebebiyle zorunlu çalışma yükümlülüğü ertelenmiş olan öğretmenlerden, 31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla bulundukları eğitim kurumunda en az 3 (üç) yıllık çalışma süresini tamamlayacaklar, il içinde yer değiştirme isteğinde bulunabilir.
 3. İl içi yer değişikliğine başvuracak öğretmenlerin hizmet puanlarının hesabında, yer değiştirmebaşvurularının son günü esas alınır.
 4. Norm kadro fazlası konumundaki öğretmenler ile 2012-2013 eğitim ve öğretim yılından itibaren görevliolduğu okulun dönüştürülmesi ya da kapatılması sonucu görev yerleri değiştirilen öğretmenlerdebulunduğu eğitim kurumunda çalışılması gereken en az 3 (üç) yıllık süreyi tamamlama şartı aranmaz.
 5. Üç yıllık sürenin hesabında;

  a. Öğretmenlerin kadrolarının bulunduğu eğitim kurumunda fiilen öğretmen olarak geçirdikleri sürelerile diğer eğitim kurumlarında ders okutmak ya da eğitim kurumu yöneticisi olarak görevlendirildiklerisüreler dikkate alınır.

  b. 2012 yılında il içinde veya iller arasında yer değişikliği yapıldıktan sonra farklı sebeplerle Bakanlığımızca eski görev yerine iade edilen öğretmenlerin il içi yer değiştirme taleplerinde 3 yıllıkçalışma süresinin hesabında bulundukları ildeki hizmet süreleri ile atandıkları ildeki hizmet süreleribirlikte değerlendirilir.

 6. Bakanlık veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarında görevlendirilen öğretmenler, bu görevlendirmelerisona erdirilmedikçe yer değiştirme isteğinde bulunamayacaklardır. Ancak, bunlardan eğitimkurumlarındaki görevine geri dönenler, eğitim kurumlarında en az 3 (üç) yıllık çalışma süresini tamamlamak şartıyla il içi yer değişikliği isteğinde bulunabilirler.
 7. Başvurular, elektronik ortamda alınacaktır. Yer değiştirme iş ve işlemlerinden ve başvurularınonaylanması ya da reddedilmesinden sırasıyla okul, ilçe ve il millî eğitim müdürlükleri yöneticilerigörevli, yetkili ve sorumludur.
 8. Başvurular, sırasıyla eğitim kurumu müdürlüğü, ilçe ve il milli eğitim müdürlüklerince onaylandıktansonra geçerlilik kazanır. Bu birimlerin herhangi biri tarafından onaylanmayan başvurular geçersizsayılır.
 9. İl içinde isteğe bağlı yer değiştiren öğretmenler, aynı dönemde iller arasında isteğe bağlı yer değiştirmebaşvurusunda bulunamaz. Ancak il içinde atanmalarından sonra doğacak özürleri sebebiyleöğretmenler il içinde özür durumundan yer değiştirmelere başvurabileceklerdir.
 10. Yer değiştirme isteğinde bulunacak öğretmenler, Elektronik Başvuru Formuna yansıtılacak kimlik,öğrenim, Bakanlık atama alanı, hizmet süresi, hizmet puanı ve benzeri bilgilerini başvuru yapmadan önce MEBBİS e-Personel Modülünden (Özlük) kontrol ederek yanlış ya da eksik bilgilerinindüzeltilmesini belgeye dayalı olarak eğitim kurumu, ilçe ve il millî eğitim müdürlüklerinden talepedeceklerdir.
 11. Yurt dışında görevlendirilenler ile aylıksız izinli olan öğretmenlerden, yurt dışı görev süresi veya aylıksız izinlerinin 15 Eylül tarihine kadar sona ereceğini belgelendirenler, diğer şartları da taşımaları kaydıylayer değiştirme başvurusunda bulunabilirler. Bunlardan yer değişikliği gerçekleştirilen öğretmenler, en geç 15 Eylül tarihi itibarıyla görevine başlamazsa, atamaları il millî eğitim müdürlüklerince iptal edilecektir.
 12. İl içinde soruşturma sonucu görev yeri değiştirilen öğretmenlerin hizmet sürelerinin hesabında, daha önceki kurumlarda geçen süreleri birlikte değerlendirilir. Ancak bu durumdaki öğretmenler, 3 yıl geçmeden daha önce görev yaptıkları eğitim kurumuna veya ilçeye atanmak üzere yer değiştirme isteğinde bulunamazlar.
 13. Aynı dönemde il içinde yer değiştirme isteğinde bulunan karı koca öğretmenlerden farklı ilçelere atanan eşler, büyükşehir belediye sınırları içinde farklı ilçelere atananlar hariç olmak üzere, özür durumundan yer değiştirme döneminde tekrar başvuruda bulunabilir.
 14. Başvuru süresi içinde öğretmenler, görevli olduğu eğitim kurumu ya da kadrosunun bulunduğu il/ilçe millî eğitim müdürlüğüne dilekçe vermek suretiyle yer değiştirme başvurusunu elektronik ortamda iptal ettirebilir. Bu şekilde başvurusunu iptal ettirenler aynı başvuru döneminde yeniden başvuramaz.
 15. İl içi yer değişikliği başvurularında en çok 25 (yirmi beş) eğitim kurumu tercih edilebilir. Öğretmenler, alanlarında açık norm ilan edilen eğitim kurumları ile birlikte yer değiştirme yoluyla ayrılanların boşaltacağı normların olduğu eğitim kurumlarını da tercih edebilirler; ancak bu okullardan ayrılan öğretmen olmaması halinde bu tercihler dikkate alınmaz.
 16. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmenlerinden İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği Bölümü mezunları, ilkokullar ile ortaokulları tercih edebilecek; Bilişim Teknolojileri öğretmenlerinden matematik-bilgisayar, istatistik-bilgisayar bilimleri, bilgisayar teknolojisi/bilgisayar teknolojisi ve bilişim sistemleri, bilgisayar ve öğretim teknolojileri öğretmenliği ile bilgi teknolojileri bölümü mezunları ise, mesleki ve teknik liseleri tercih edemeyecektir.
 17. Fen liseleri ve sosyal bilimler liselerinin bütün alan öğretmenleri ile güzel sanatlar ve spor liselerinin görsel sanatlar/resim, müzik ve beden eğitimi öğretmenleri, tüm eğitim kurumlarını; ilgili mevzuatına göre Anadolu liselerine sınavla atanan öğretmenler ise fen liseleri ile sosyal bilimler liselerini de tercih edebilecektir.

  Güzel sanatlar ve spor liseleri dışındaki eğitim kurumlarında görevli görsel sanatlar/resim, müzik ve beden eğitimi öğretmenlerinden, geçmişte güzel sanatlar liselerinde görev yapmış olanlar, güzel sanatlar ve spor liselerini tercih edebilecektir.

 18. Bilim ve sanat merkezlerinde kadrolu olarak görev yapan öğretmenler, fen liseleri ile sosyal bilimler liseleri hariç, bilim ve sanat merkezleri ile diğer eğitim kurumlarını tercih edebilecektir.
 19. İl içi yer değiştirme suretiyle atamalar, tercih edilen eğitim kurumlarının norm açığı bulunan alanlarına, başvuran öğretmenlerin tercihleri doğrultusunda, hizmet puanı en fazla olandan başlanarak Valiliklerce yapılacaktır. Hizmet puanlarının eşitliği hâlinde öncelik, öğretmenlikteki hizmet süresi fazla olana verilecek; eşitliğin bu durumda da sürmesi hâlinde bilgisayar kurasına başvurulacaktır.
 20. İl içi isteğe bağlı yer değiştirme kapsamında görev yeri değiştirilen öğretmenlerin yer değiştirme işlemleri iptal edilmeyecektir. Ancak, yer değiştirmeleri gerçekleştirildikten sonra, 06/05/2010 tarihli 27573 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği’nde belirtilen özür durumlarından birinin oluşması ve görev yerlerinden ayrılmamış olmak kaydıyla atamaları iptal edilebilecektir.

Ataması iptal edilenlerden, eski görev yerinde uygun norm bulunmayanlar, il içinde alanlarındaki diğer eğitim kurumlarındaki boş normlara valilikçe atanacaklardır.

Yer değiştirme başvurularına ilişkin tereddütler öncelikle il millî eğitim müdürlüğünce giderilecek, bu aşamada giderilemeyen tereddütler yetkililerce Bakanlığa bildirilecektir.

2013 YILI İL İÇİ YER DEĞİŞTİRME TAKVİMİ

Duyuru taslağının kamuoyu görüşüne açılması

28 Haziran – 1 Temmuz 2013

Duyuru yapılması

2 Temmuz 2013

Norm kadro güncelleme işlemlerinin tamamlanması

5 Temmuz 2013

Başvuruların kabulü ve onay süreci

8-12 Temmuz 2013

Atamaların yapılması, sonuçların ilanı ve kararnamelerin gönderilmesi

15 Temmuz 2013

Tebligat ve ilişik kesme işlemlerinin tamamlanması

16 Temmuz tarihinden itibaren

SPONSORLU BAĞLANTI

kaynak: kamuajans

Çocuk Eğitiminde Temel kurallar!

“Çocuk egitimiyle” ilgili kurallar, Basta egitimciler, anne ve babalar olmak üzere herkese yararli olacagini umuyorum.

´ Egitim, dogrulari söylemek degil, dogrulari yapmaktir.

´ Çocuklar ögütten daha çok, iyi örnege ihtiyaç duyarlar.

´ Çocuklara “ne” düsünecekleri degil, “nasil” düsünecekleri ögretilmelidir.

´ Çocuklarimizi “kisilik sahibi” yapabilmek için düsündüklerini, isteklerini ve inandiklarini kesfetmelerine izin verin.

´ Çocugunuza vereceginiz en degerli hediye, “ilgi ve zamaninizdir.”

´ Çocuk, anne babanin görülen bir çok özelligini aldigi gibi, gözle görülmeyen özelliklerini de alir.

´ Çocuklarin büyüme hormonu, gece uykuda iken salgilanir. Bu nedenle geç yatan çocuklar sagliksiz olurlar. On iki yasina kadar çocuklar, kisin en geç 21.00, yazin 22.00’de yatmalidirlar.

´ Çocuklarinizla duygu ve ihtiyaçlari hakkinda konusun.

´ Çocuklarinizi, tüm duygularinizla dinleyin ve onlara deger verdiginizi “beden dilinizle” onlara hissettirin.

´ Çocugunuzun duygu ve düsünceleri hakkinda karsilikli konusun.

´ Çocugunuzun yasina ve gelisimine göre, uygun görev ve sorumluluklar verin.

´ Hangi yasta olursa olsun, çocugunuzla oynama ve onun heyecanina katilma firsatini kaçirmayin.

´ Çocugunuzun her yasta anlattigini, sikintidan patlasaniz bile dinleyin.

´ Çocugunuzun anlattiklarini dinlemiyorsaniz, bir süre sonra onun da sizi dinlemedigini görürsünüz.

´ Çocugunuzu dinlerken, mutlaka yüzüne bakin ve onunla “göz iliskisi” içinde olun.

´ Çocugunuza “ne” söylediginizden çok daha önemli olan, “nasil” söylediginizdir.

´ Çocugunuzun problemlerini kendi kendine çözmesine firsat verin. Çözemedigi vakit devreye girin.

´ Çocugunuzu baskasinin çocuguyla karistirmayin.

´ Çocugunuzun yanlislarini degil dogrularini yakalayin.

´ Dengeli takdir edilen ve övülen çocuklar, anne-babalarini ve arkadaslarini da takdir etmeyi ögrenirler.

´ Asiri sevgi ve takdir, çocugunuzu “simarikliga” yöneltir.

´ Çocuklariniza ne derseniz öyle olma ihtimalini artirirsiniz. “Tembel”, “sorumsuz”, “inatçi”, “huysuz” gibi olumsuz sifatlar, bu özellikleri gelistirir.

´ Sik elestirilen çocuklar, içe kapanik ve güvensiz olurlar.

´ Suçlanan, her konuda kabahati bulunan çocuklar, suçlamayi ve yalan söylemeyi ögrenirler.

´ Kizgin oldugunuz bir sirada çocuklariniza hayat dersi vermeye kalkmayin.

´ Çocugunuza hep çocuk gibi davranirsaniz, o da hep çocuk kalir.

´ Anne-babalarin davranislari ne asiri “baskici” ne de asiri “serbest” olmamalidir.

´ Anne-babalar, çocuklarina karsi davranislarinda mutlaka tutarli olmak zorundadirlar.

´ Çocugunuza hep kendi isteklerinizi söylerseniz, ergenlik çagindan itibaren istemediklerinizi isitirsiniz.

´ Çocuklarinizin arkadaslarina karsi çiktiginiz zaman, çocugunuzu kendinizden uzaklastirir, onlara yaklastirirsiniz.

´ Çocugunuz 14 yasini geçtikten sonra, tatillerde çalistirin. Kendi isyeriniz olsa bile, baskalari yaninda çalismasina imkan hazirlayin.

´ Çocugunuzun istedigi meslegi seçmesine izin verin.

´ Korkuya dayali disiplin yerine, sorumluluga dayali disiplin verin.

´ Çocugunuza istemediginiz hareketleri yasaklamadan önce, yasaklama nedeninizi mutlaka açiklayin.

´ Çocugunuza ne kadar çok kural koyarsaniz, o kadar çok çatisir, kizar ve disiplin sorunu yasarsiniz.

´ Çocugunuzu ilgilendiren bütün konularda, karari onunla birlikte verin.

´ Hangi yasta olursa olsun, her firsatta çocugunuzun fikrini sorun.

´ Dövülen çocuklar, kavgayi, geçimsizligi ve düsmanligi ögrenirler.

´ “Ceza” gelismeye engeldir. “Ödül” ise gelismeye katki saglar.

´ Çocuklar da insandirlar. Onlar da herkes gibi kendilerini devamli emir verilmesinden hoslanmazlar.

´ Çocugunuzun kendisi olmasina izin verin.

´ Topluma faydali, degisik ve yenilikler yapan insanlari, çocuklariniza örnek gösterin.

´ Anne ve babalar çocuklarini “sevmek” zorundadirlar. Ancak, bunu her firsatta söylemelerine gerek yoktur.


For quite but also it with to be canadapharmacyonstore the chico bar olive that look the best straighteners. But more.